Privacybeleid

Belangrijke info over uw persoonsgegevens en uw privacy.

Stichting Handicamp hecht veel waarde aan goede communicatie met haar relaties en wil u een
goede informatievoorziening bieden.
Stichting Handicamp gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden gebruikt in
een beveiligde omgeving om onderhoud en communicatie van u als relatie te optimaliseren,
boekingen goed uit te kunnen voeren, de juiste service te kunnen bieden, en om u van informatie te
kunnen voorzien.

Wanneer u een e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat wij die berichten
bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie
relevant zijn. Dit maakt het mogelijk contracten tussen beide partijen op te maken, uw vragen te
verwerken, facturen te kunnen versturen en uw verzoeken te beantwoorden.
Uw gegevens zullen alleen gebruikt worden met uw toestemming. U bepaalt zelf wat er met uw
gegevens gebeurt.

Stichting Handicamp verzamelt of gebruikt geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die worden beschreven in dit privacy-beleid tenzij we van tevoren uw toestemming
hiervoor hebben verkregen.

Het foto en beeldmateriaal dat tijdens het weekend word gemaakt kan door Stichting Handicamp
gebruikt worden voor promotie doeleinden. Indien u hier geen toestemming voor geeft kunt u dat
kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@handicamp.nl .

Stichting Handicamp zal uw gegevens en/of informatie niet ter beschikking stellen en/of delen met
derden. U geeft zelf aan of u onze nieuwsbrieven en/of mail wilt (blijven) ontvangen. Wilt u zich
uitschrijven voor Nieuwsbrieven en e-mails, dan kunt zich te allen tijde afmelden onderaan de pagina
van iedere mailing die u van ons ontvangt of door een e-mail te sturen naar info@handicamp.nl met
het onderwerp ‘Afmelden’.

We houden u dan niet meer op de hoogte van nieuws, en u ontvangt onze inschrijfbrief niet meer.

Met dit beleid wil Stichting Handicamp voldoen aan de per 25 mei 2018 geldende privacywetgeving
(AVG). Stichting Handicamp is zich ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons en zien het dan ook als
onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens van deelnemers, sponsoren en al onze verdere contacten.

Persoonsgegevens van deelnemers, sponsoren en al onze verdere contacten worden door Stichting
Handicamp verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):
– Administratieve doeleinden;
– Communicatie over Handicamp, het te organiseren weekend en/of uitnodigingen;
– Het uitvoering geven aan of het ontvangen van een deelname/sponsoring.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Handicamp de volgende persoonsgegevens van u
vragen:
– Voornaam;
– Tussenvoegsel;
– Achternaam; Adres;
– (Zakelijk) Telefoonnummer;
– (Zakelijk) E-mailadres;

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Handicamp opgeslagen ten behoeve van
bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:
– Gedurende de looptijd van de overeenkomst.

Rechten omtrent uw gegevens.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u
ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of
een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten
overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te
legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe,
dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover
direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk
erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is
de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact
met ons op! Bij voorkeur via de mail.